בקשת מידע

יש לצרף אסמכתא לתשלום האגרה.

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים: צילום תעודת זהות, אסמכתא לתשלום אגרה בעבור כל בקשה (למעבר לתשלום אגרה יש ללחוץ כאן). כאשר קיים צורך בהוכחת זיקה לפי תקנה 93 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב – 2011, יש לצרף "טופס בקשה לקבלת העתקי מסמכים מתיק רישום" חתום ומאומת על ידי עורך דין, העתק רישיון של עורך הדין אשר אימת את חתימת המבקש ומסמכים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ולנהלים המקובלים.

Form Title

צירוף קובץ